© Taketo Shimohigoshi

2017/03/31 テナントビル CRIMSON ONE が完成しました.